Néhány szó magunkról...

Bemutatkozás

A keresztyén értékrend  az alapítástól napjainkig jellemzi a Magdaléneum életét.
Jelenleg 100 fő gondozását, ápolását, fejlesztését végezzük. Az intézménynek csak leány lakói vannak. Legfiatalabb ellátottunk 11 éves, a legidősebb 81 éves. Az átlagéletkor 38 év.

A Magdaléneumnak fennállása egész idején és napjainkban is az a rendeltetése, hogy a gondoskodásra, megértésre, békességre és ragaszkodásra vágyó, szenvedéssel megterhelt embereknek megelégedettséget, megnyugvást, boldogságot nyújtson. Küldetésünk, hogy a különböző akadályozottsággal élő lakóink a lehetőségeikhez és képességeikhez mérten kiegyensúlyozott életet élhessenek.

Nyíregyházán a Korányi F. u. 160. sz. alatti épületben 84 ellátott él. Itt a fogyatékosság minden típusa megtalálható, számos esetben halmozottan: mozgásukban akadályozottak,vakok és csökkentlátók, középsúlyos, súlyos értelmi akadályozottsággal élők, Down-szindrómások, autisták.
A mindennapi gondozási feladatok ellátása mellett színvonalas foglalkoztatás valósul meg lelkész, pedagógusok, gyógypedagógus, hittantanár, foglalkozás és  szabadidő szervező, gyógytornász közreműködésével. Lakóink életrendjében a terápiák révén és a segítők közreműködésével a gondozás, játék, munka, szórakozás egységét igyekszünk megteremteni.

A hitélet gyakorlása naponta bibliaórák, vasárnaponként és ünnepnapokon istentisztelet keretében biztosított.
Rendszeres sport- és szabadidős programok színesítik az intézményben folyó életet. Közös kirándulásokat szervezünk társintézmények lakóival, önkéntesekkel. Szívesen fogadjuk a hozzátartozók látogatásait, nyitottak vagyunk az egyházi és egyéb /civil, oktatási, stb./ szervezetek felől megnyilvánuló megkeresésekre. Az intézmény törekszik arra, hogy valóságos otthonná váljon lakói számára.
A rendszeres napi, heti, éves ritmus megtartásával igyekszünk minél integráltabb életkörülményt biztosítani.
Két lakóotthonunkban 8-8 fő járóképes, értelmileg középsúlyos fiatal egy magasabb színvonalú ellátásban részesül.
Ezekben a lakásokban biztosítottuk azokat a lehetőségeket, amelyek által lakóink élete a társadalom többi tagjához hasonló életstílusban haladhat, beleértve az egyéni eltérések, valamint az egyéni döntések lehetőségét.
Szolgálatunk fő célja  a fogyatékos gyermekek, fiatalok, idősek emberi méltóságát biztosító, a közösségi életben való tevékeny részvételt lehetővé tevő és önrendelkező életforma kialakítása. Ennek érdekében szervezzük lakóink képességeinek megfelelő oktatását:
1-5 éves korig korai fejlesztésben, 5-20 éves korig fejlesztő felkészítésben részesülnek,
20-éves kortól kultúrtechnikai és praktikus ismeretek szinten tartása és fejlesztése történik.   


Feladataink

Feladatunk az oldott, harmonikus légkör megteremtése, ahol az értelem, érzelem szabadon kibontakozhat, és az emberi kapcsolatok kiteljesedhetnek, önmaguk és társaik másságának elfogadásával.
Törekszünk a fejlődésre, az egészséges életmód kialakítása, megtartása szempontjából szükséges szokásrend elsajátíttatására, továbbá az énkép, az önértékelés kialakítására, az érzelmi egyensúly, a jó iránti fogékonyság megteremtésére. Differenciált foglalkoztatással az egyéni haladási ütemhez igazított képzést alkalmazzuk.  
A nagykorú fogyatékos személyek ellátását úgy szervezzük, hogy biztosítjuk számukra az állapotuknak megfelelő önállóságot, döntési lehetőséget. Nagy hangsúlyt fektetünk a
gyakorlati  ismeretek szinten tartására, fejlesztésére, sport és szabadidős tevékenységek biztosítására.
Fontosnak tartjuk a kis létszámú csoportok kialakítását, a magánszféra tiszteletben tartását, a családias légkör biztosítását. Elkülönítetten szervezzük meg a kiskorúak és a felnőttek, valamint a középsúlyos és súlyos értelmi akadályozottsággal élő személyek ellátását.
A normalizáció elvének megfelelő életfeltételek biztosításával hozzásegítjük őket ahhoz, hogy függetlenebbek legyenek, megtanuljanak választani, képviseljék önmagukat.

A lakóotthoni életforma biztosítja az individuálisan alakított élet lehetőségét, a sérült fiatalok felnőtté válását.

A lakóotthonok működése elősegíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját, az épek közösségébe való beilleszkedést.


Spirituális gazdagodás

Arra törekszünk a mindennapokban és a vasárnapok és ünnepnapok alkalmával is, hogy a tiszta élő Ige hangozzék. 
Az istentiszteleteket, lelkész - egyben pasztorál-pszichológus -  tartja a munkatársak és lakóink részére, aki nyitott, meleg szívű, kész  mások problémáit meghallgatni, irányt mutatni, a Biblia üzenetét tolmácsolni. Hozzá fordulhat bárki lelki eredetű problémájával.
Minden reggel 8 órakor Isten Igéjével, áhítattal kezdődik a nap.
Azok a munkatársak, akik reggeli teendőik miatt nem tudnak részt venni a napindító áhítaton, számukra 13 óra 30  perctől van lehetőség lelki feltöltekezésre, Isten előtti csendességre.